Nome e Apelidos (ou entidade) *

(máximo 30 caracteres)
 
Mensaxe *

(máximo 500 caracteres)
 
Móbil *

 
Desexa suscribirse ao boletin de noticias dese cineclube? *


 
Datos Persoais *

Ao utilizar este formulario, vostede consente que os seus datos persoais, necesarios para prestarlle a consulta solicitada, incorpórense a un ficheiro automatizado da Federación de Cineclubes de Galicia «Feciga».
Só se utilizan estes datos, para trasladarlle ao cineclube correspondente, a consulta ou servizo/s solicitado/s e comunicarse con Vostede. Pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos mesmos, conforme regula a Lei de Protección de Datos, mediante un escrito dirixido á dirección da «Feciga», acompañando unha copia da súa identificación.

 

Federación de Cineclubes de Galicia «Feciga»

rúa Ramón Cabanillas 1 entrechán - 32004 Ourense (Galicia)
+(34) 988 235 946  ::  feciga@feciga.org


Gracias por completar este typeform.
Crea ahora el tuyo. ¡Es gratis, fácil y bonito!
Crea un <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform